תחרות ארצית בקומפוזיציה 2019 – תקנון

להורדת תקנון זה בפורמט PDF לחצו כאן

התחרות הארצית בקומפוזיציה 2019

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל אביב מתכבד להכריז על התחרות הארצית הרביעית בקומפוזיציה, בתחום המוסיקה האמנותית.

התחרות נערכת בשיתוף איגוד הקומפוזיטורים בישראל ואנסמבל מיתר

 

מהות ומטרות התחרות – מבוא כללי

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה מזמין את קהל הקומפוזיטורים הצעירים להגיש יצירות מפרי עטם לתחרות הארצית הרביעית בקומפוזיציה, בתחום המוסיקה האמנותית.

בכוונת מארגני התחרות לעודד, לטפח ולחדד את זיקתה של היצירה המוסיקלית הישראלית העכשווית אל היבטים שונים הנוגעים לתכנים מוסיקליים הקיימים במסורות העבר – הן אלו המושרשים בעולם המוסיקה האמנותית, והן אלו שמקורם במוסיקה העממית (הן המערבית והן המזרחית, הן הדתית והן החילונית).  

מהות ומטרת התחרות נשענות על עידוד היצירה הצפויה להתבסס על ביטוי היחס של המוסיקה העכשווית אל המקורות המוסיקליים המסרותיים, הקיימים והידועים.  מקורות אלו נתונים לבחירה על ידי כל משתתף בתחרות (אשר צפוי להישען עליהם, כנקודת מוצא בתהליך החיבור המוסיקלי), וצפויים להשתקף בבהירות בכל אחת מן היצירות אשר תוגש לתחרות – בהתאם לתפיסתו ודרכו האמנותית של כל מתחרה.     כאמצעי ביטוי ליחס אל התכנים הללו, הקומפוזיטורים המבקשים להגיש את יצירותיהם לתחרות זו צפויים לבסס את עבודתם היצירתית על יסוד מגוון השיטות הווריאטיביות הקיימות במסורות המוסיקה בכלל, תוך אימוץ שיטות אלה בדרכים האישיות, המאפיינות את העדפותיהם האסתטיות ושפתם המוסיקלית, לפי תפיסת עולמם הרעיונית והאמנותית.        

פרט לכל הנאמר במסמך זה באשר להעדפה העקרונית הנוגעת למיקוד הכתיבה המוסיקלית הצפויה לבוא לידי ביטוי ביצירות אשר יוגשו לתחרות זו (מתן ביטוי לזיקתה של היצירה המוסיקלית הישראלית העכשווית למגוון המקורות המסורתיים ולהצבתם ופיתוחם בדרכים ווריאטיביות), התחרות אינה מציבה כל הנחיה ו/או דרישה ספציפית בתחומי האסתטיקה, הסגנון, המבנה, היחס אל מימד הטונאליות, ו/או השפה המוסיקלית העתידה להשתקף ביצירות שיתקבלו להתחרות במסגרתה.                                 

דברי הסבר והכוונה ביחס ליעדי כתיבת היצירות

היצירות המוגשות לתחרות זו יישפטו על בסיס בדיקת עמידתן בכל אחד מן העקרונות המהותיים הבאים :

 • החיבור המוסיקלי המועדף על ידי מארגני התחרות ייעשה לאור ועל יסוד חומר מוסיקלי הנתון לבחירה אישית של כל מתחרה – מתוך מגוון החומרים הקיימים במסורות המוסיקליות אשר בעולם המוסיקה של העבר. כל מועמד יבחר להתמקד, כנקודות מוצא, בחומר / נושא / היבט מוסיקלי ספציפי המשויך לאחת המסורת השונות (האמנותית ו/או העממית), ועל בסיס נקודת מוצא זו יפתח את יצירתו.
 • עיצובו ופיתוחו הקומפוזיטורי של החומר / הנושא הנתון והנבחר, ישקף את יכולתו של הקומפוזיטור ליצור תהליך מוסיקלי המבוסס על רעיון המטמורפוזה, תוך שימוש במגוון טכניקות הכתיבה הווריאטיבית. זאת, במגמה להעמיד את החומר המוסיקלי הנבחר כגרעין רעיוני שמתוכו צומחת היצירה כישות שלמה, העשויה לשקף אותו על פני התחדשותו, לאור ובעקבות תהליכי הווריאציה.
 • הכתיבה המוסיקלית תיבדק על בסיס בקרת מימושם וביטויים של עקרונות האידאומטיקה והאפקטיביות האינסטורמנטלית האמורה להשתקף במכלול פרטי ומאפייני כל אחד מן התפקידים הכליים ובכל השילובים שביניהם, בהתאם להרכבים הנבחרים ע"י המתחרים.
 • כל היצירות שיתקבלו לתחרות חייבות לעמוד בכל הסטנדרטים המקצועיים הנוגעים למכלול דרכי התיווי המקצועי הברור והמדויק – על כל פרטיו, כמקובל בעולם המוסיקה האמנותית הכתובה.
 • דרישות קומפוזיטוריות כלליות (בשתי הקטגוריות) : על המתחרים להוכיח שליטה גבוהה בטכניקות קומפוזיטוריות בכלל, ובפרט, באלה הקשורות במלאכת הווריאציה, העשויה להשתקף על פני מגוון רחב של היבטים ומישורי התייחסות מוסיקלית (כגון : עיצובם ופיתוחם של מרקמים ופורמטים מוסיקליים, מימדי הטונליות ו/או המודליות, תשתיות הרטוריקה וגישות אקספרסיביות).
 • מובהר בזאת כי היצירות שיתקבלו לשיפוט במסגרת התחרות הארצית הרביעית בקומפוזיציה יהיו מיועדות לביצוע במימד האינסטרומנטלי בלבד. יתקבלו לתחרות זו יצירות הכתובות לכלי סולו ו/או להרכבים קאמריים – בהתאם לבחירת כל מתחרה באשר לתשתית האינסטרומנטלית הרצוייה לו, אשר תורכב על ידו על בסיס מאגר הכלים המוצע על ידי מארגני התחרות,  המפורט בהמשך מסמך זה.  

 

כללי התחרות – הסברים והנחיות יסוד למתחרים  

 1. התחרות פתוחה בפני מלחינים ישראלים, החל מגיל ארבע עשרה ועד לגיל עשרים ושש.
 2. קומפוזיטורים ישראלים (החיים בישראל דרך קבע) מוזמנים להגיש יצירות מפרי עטם, בהתאם לקטגוריות הגיל הרלוונטיות ובכפוף להנחיות המקצועיות המפורטות במסמך זה.
 3. כל היצירות המוגשות לתחרות חייבות לעמוד בסטנדרטים העקרוניים המוצבים לאורך מסמך זה.
 4. כל מתחרה יהיה רשאי להגיש לתחרות זו יצירה אחת בלבד. זאת, בהתאם לכל המוכתב ביחס לקטגוריות המתחרים ובכפוף לכל הנחיות התחרות המופיעות במסמך זה.
 5. מלחינים אשר זכו בפרסים בתחרות הארצית השלישית בקומפוזיציה (נערכה בשנת 2018) לא יהיו זכאים להיבחר לקבלת פרסים בתחרות הארצית הרביעית בקומפוזיציה – אשר תיערך בשנת 2019.
 6. כל היצירות המוגשת לשיפוט במסגרת התחרות יהיו מועמדות לביצוע בכורה – לפי כך, מודגש בזאת כי אין להגיש לתחרות יצירות אשר בוצעו בעבר במסגרת מקצועית כלשהי.
 7. כל היצירות המוגשות לתחרות זו ייבדקו ויידונו על ידי חבר שופטים המורכב מחמישה מוסיקאים מקצועיים, פעילים, וותיקים וידועי שם.
 8. כל תהליכי ההערכה והשיפוט של היצירות המוגשות לתחרות, לרבות בחירת היצירות הזוכות ודירוגן, יתקיימו על בסיס אנונימי לחלוטין. הנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת היצירות מצורפות בהמשך מסמך זה.

 

מסגרת התחרות – קטגוריות המתחרים

לטובת הבטחת התאמת הדרישות המקצועיות לרמתם וניסיונם של המתחרים, ולמען השיפוט הנאות של כל היצירות שיוגשו לעיון והערכה על ידי חבר השופטים, התחרות תתקיים על בסיס חלוקת כלל המתחרים לשתי קטגוריות – ע"פ גילם (הידוע) וניסיונם (הצפוי) של המשתתפים. 

 1. קטגורית צעירים : מגיל 14 ועד גיל 19.  רשאי להתחרות בקטגוריה זו מי שמלאו לו 14 שנים החל מתאריך 21/5/2019 (מועד אירוע סיום התחרות), בתנאי שגילו לא הגיע ל- 20  שנים באותו המועד.
 2. קטגורית בוגרים : מגיל 20 ועד גיל 26 .  רשאי להתחרות בקטגוריה זו מי שמלאו לו 20 שנים החל מתאריך 21/5/2019 (מועד אירוע סיום התחרות), בתנאי שגילו לא הגיע ל- 27 שנים באותו המועד.   

כלים ייעודיים לבחירה וטווחי משך היצירות שתוגשנה לתחרות – לפי קטגוריות המתחרים

 1. בקטגוריית צעירים : יתקבלו לתחרות יצירות הכתובות לכלי סולו, או להרכב קאמרי הכולל שניים או שלושה כלים לבחירה מתוך רשימת הכלים הזו : פסנתר, כינור (או ויולה), צ'לו, חליל וקלרינט (לא כולל כלים זהים וכפולים כלשהם).
 • משך היצירות בקטגוריה זו: 2 עד 5 דקות.
 1. בקטגוריה הבוגרת : יתקבלו לתחרות יצירות הכתובות לכלי סולו, או להרכב קאמרי הכולל שניים עד ארבעה כלים   לבחירה מתוך רשימת הכלים הזו : פסנתר, כינור (או ויולה),  צ'לו, חליל וקלרינט  (לא כולל כלים זהים וכפולים כלשהם).
 • משך היצירות בקטגוריה זו: 4 עד 7 דקות.

 

הנחיות לכלל משתתפי התחרות – אופן הגשת החומרים

 1. על כל מתחרה תחול האחריות להגיש את יצירתו (פרטיטורה ותפקידים), בחמישה עותקים מודפסים. אין להגיש לתחרות זו חומר מוסיקלי מוקלט על גבי מדיה מסוג כלשהו. 
 2. כל חומרי היצירות יוגשו במרוכז בתוך מעטפה סגורה בציון הקטגוריה הרלוונטית לכל מתחרה בלבד. המעטפה תכיל את חומרי הביצוע (הפרטיטורה והתפקידים השונים), וכן מעטפה נפרדת וסגורה שתכיל את פרטי הזיהוי של המתחרה (שמו, ותקציר קורות חייו), ואת נתוני ההתקשרות הרלוונטיים (כתובת מגורים, מס' טלפון וכתובת דוא"ל).
 3. כל היצירות יוגשו לתחרות באופן אנונימי לחלוטין. שמם של משתתפי התחרות לא יופיע בתוך המסמכים הכוללים את התווים עצמם (או בצמוד אליהם), אלא בתוך מסמך קורות החיים, אשר יימסר במעטפה סגורה ונפרדת, יחד עם כל חומרי היצירות.
 4. מארגני התחרות ידאגו לסימון המעטפות הכוללות את הנתונים המזהים ואת קובצי תווי יצירות המתחרים בסימני היכר אשר יהיו זהים.  סימני היכר אלה ישמשו לזיהוי שמות מלחיני היצירות הזוכות, רק לאחר בחירתן ודירוגן על ידי חבר שופטי התחרות (מיד לאחר השלמת מלאכת הבדיקה של כל היצירות) ובצמוד למועד ההכרזה על היצירות הזוכות בתחרות.    
 5. השיפוט בתחרות ייעשה, כאמור, בצורה אנונימית לחלוטין. כל חברי חבר השופטים של התחרות יקבלו לידיהם את תווי כל היצירות המתחרות, ללא ציון שמות המלחינים ו/או פרטי זיהוי אישיים כלשהם.
 6. מתחרה שלא יגיש את יצירתו בהתאם לכל האמור בדרישות אלה, יצירתו תיפסל, לא תיבדק ולא תידון ע"י חבר השופטים.
 • מידע חשוב ומחייב בדבר אופן הגשת חומרי התחרות : על כל המתחרים תחול האחריות המלאה לדאוג שכל החומרים המוגשים על ידם לתחרות יגיעו למשרדי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה (רח' לאוי מרשל 25, תל-אביב 6200003) לא יאוחר מיום ה', 14/3/2019 בשעה 18:00, ויימסרו ישירות למזכירות המוסד. ניתן לשלוח את חומרי התחרות באמצעות דואר שליחים או בכל אמצעי אחר שמבטיח את אישור המסירה לשולח.

 

מהלך התחרות – לוחות זמנים

 • מועד אחרון להגשת יצירות לתחרות : יום ה', 14/3/2019.
 • מועד ההכרזה על זוכי התחרות : יום ג', 16/4/2019.
 • מועד אירוע סיום התחרות – טקס הענקת פרסים לקומפוזיטורים הזוכים וביצוע היצירות הזוכות בתחרות (בכל אחת משתי הקטגוריות) יתקיים ביום ג', 21/5/2019.

פרסי הזוכים בתחרות הארצית השלישית בקומפוזיציה

 • בחירת היצירות הזוכות : חבר השופטים יבחר וידרג ארבע יצירות לשם קבלת פרסי התחרות. בכל אחת משתי הקטגוריות ייבחרו וידורגו שתי יצירות, לקבלת הפרס הראשון והשני.  
 • הרכב פרסי התחרות : לכל ארבעת זוכי התחרות יוענק פרס הכולל שלושה מרכיבים – על פי התאור הבא :
 1. פרס כספי בהתאם לדירוג היצירות בקטגוריה הרלוונטית :  
 • בקטגוריית הצעירים : פרס ראשון – 2,000 ₪, פרס שני – 1,000 ₪.
 • בקטגוריית הבוגרים : פרס ראשון – 4,000 ₪, פרס שני – 2,000 ₪.
 1. ביצוע היצירות הזוכות: ארבעת היצירות הזוכות בתחרות ייבוצעו על ידי חברי "אנסמבל מיתר" במסגרת חגיגית אשר תוקדש לטקס הענקת הפרסים לזוכים ולקונצרט הסיום של התחרות.
 2. הקלטת היצירות הזוכות: לכל אחד מארבעת זוכי התחרות תוענק הקלטה מקצועית של היצירותו.                                

 

חבר שופטי התחרות – הבהרות בדבר מעמדו וסמכויותיו

 • חבר השופטים של התחרות יורכב מחמישה מוסיקאים ישראלים מקצועיים, וותיקים וידועי שם, הפעילים בתחומי הקומפוזיציה, הביצוע, המחקר ו/או ההוראה.
 • על חבר השופטים תחול האחריות המלאה לוודא כי כל יצירה המוגשת לתחרות ראויה להתקבל לצורך ההערכה, השיפוט והדירוג, אשר יתקיים בכפוף לכל הכללים וההנחיות הנוגעות למהות ויעדי כתיבת היצירות ולאופן הגשתן לתחרות (לפי כל התנאים המפורטים במסמך זה).
 • חבר שופטי התחרות יתפקד כגורם הבלעדי האמון על בדיקתן של כל היצירות המתחרות. מתוקף תפקידו,  חבר השופטים יהוה הגוף המקצועי האחראי על הערכת היצירות המתחרות, אשר מתוכן, הוא יבחר את היצירות הזוכות, תוך היצמדות מלאה לעקרונות השיפוט ועל פי השיקולים המקצועיים המובהקים המנחים ומחייבים אותו.   
 • חבר השופטים לא יחויב בבחירת שתי יצירות בכל אחת מן הקטגוריות לצורך הענקת פרסי הזכייה בתחרות. לפי כך, מובהר בזאת  כי האפשרות שמספר היצירות שייבחר לקבלת פרסי התחרות יהיה נמוך מן המצוין מעלה, תהיה פתוחה בפני חבר שופטי התחרות.  במקרה זה ההחלטה בדבר אי מתן פרס בקטגוריה כלשהי תתקבל על בסיס שיקול דעתו המקצועית של חבר שופטי התחרות בלבד.
 • מובהר בזאת לכול (למתחרים ולשופטי התחרות כאחד) כי במקרה של השתתפות מתחרה אשר יצירתו המוגשת לתחרות זו ידועה למי מבין שופטי התחרות, יפסול אותו שופט את עצמו ממלאכת ההערכה והדירוג – ביחס לאותה היצירה, ויצהיר על כך מפורשות במסגרת ישיבת השיפוט הסופי של התחרות הארצית בקומפוזיציה.
 • מובהר ומודגש בזאת כי החלטות חבר השופטים של התחרות הארצית בקומפוזיציה יתקבלו במסגרת דיון ייעודי אשר יתקיים במסגרת ישיבת השיפוט הסופי של התחרות. החלטות חבר השופטים בדבר דירוג כלל היצירות המתחרות ובחירת היצירות הזוכות בתחרות הארצית בקומפוזיציה תהינה סופית ולא תינתן הזכות לערעור כלשהו אודותיהן.  

להורדת תקנון זה בפורמט PDF לחצו כאן