תקנון התחרות הארצית בקומפוזיציה – לשנת 2023

להורדת התקנון בפורמט PDF לחצו כאן

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה – תל אביב מתכבד להכריז על התחרות הארצית השישית בקומפוזיציה, בתחום המוסיקה האמנותית.

התחרות נערכת בשיתוף איגוד הקומפוזיטורים בישראל, המכון למוסיקה ישראלית ואנסמבל מיתר.

 מהות התחרות ומטרותיה – מבוא כללי

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה מזמין את קהל הקומפוזיטורים הצעירים להגיש יצירות מפרי עטם לתחרות הארצית הששית בקומפוזיציה, בתחום המוסיקה האמנותית.

בכוונת מארגני התחרות לעודד, לטפח ולחדד את זיקתה של היצירה המוסיקלית הישראלית העכשווית אל היבטים שונים הטמונים בתכנים מוסיקליים הקיימים במסורות העבר – הן אלו המושרשים בעולם המוסיקה האמנותית, והן אלו שמקורם במוסיקה העממית (המערבית כמו המזרחית, הדתית או החילונית).  

מטרות התחרות נשענות על עידוד היצירה הצפויה להתבסס על ביטוי היחס של המוסיקה העכשווית אל המקורות המוסיקליים המסורתיים, הקיימים והידועים.  מקורות אלו נתונים לבחירה חופשית ושקולה על ידי כל משתתף בתחרות (אשר צפוי להישען עליהם, כנקודת מוצא בתהליך החיבור המוסיקלי), וצפויים להשתקף בבהירות בכל אחת מן היצירות אשר תוגש לתחרות – בהתאם לתפיסתו ולדרכו האמנותית של כל מתחרה.     כאמצעי ביטוי היחס אל התכנים הללו, כל קומפוזיטור המעוניין להגיש  יצירה מפרי עטו לתחרות זו מתבקש לבסס את עבודתו היצירתית על יסוד מגוון השיטות הווריאטיביות הקיימות במסורות המוסיקה בכלל, תוך אימוץ שיטות אלה בדרכו האישית, המאפיינת את העדפותיו האסתטיות ואת שפתו המוסיקלית – בהתאם לתפיסת עולמו הרעיונית והאמנותית.        

פרט לכל הנאמר במסמך זה באשר להעדפה העקרונית הנוגעת למיקוד הכתיבה המוסיקלית הצפויה לבוא לידי ביטוי ביצירות אשר תוגשנה לתחרות זו (מתן ביטוי לזיקתה של היצירה המוסיקלית הישראלית העכשווית למגוון המקורות המסורתיים, ולהצבתם ופיתוחם בדרכים וריאטיביות), התחרות הזו אינה מציבה כל הנחיה ו/או דרישה ספציפית בתחומי האסתטיקה, הסגנון, המבנה, היחס אל ממד הטונאליות, התחביר ו/או השפה המוסיקלית העתידה להשתקף ביצירות שתתקבלנה להתחרות במסגרתה.                                                             

דברי הסבר והכוונה עקרונית ביחס ליעדי כתיבת היצירות

כל היצירות המוגשות לתחרות זו תישפטנה על בסיס בדיקת עמידתן בכל אחד מן העקרונות והקריטריונים הבאים :

 • החיבור המוסיקלי המועדף עקרונית על ידי מארגני התחרות ייעשה לאור ועל יסוד חומר מוסיקלי הנתון לבחירה אישית של כל מתחרה – מתוך מגוון החומרים הקיימים במסורות המוסיקליות אשר בעולם המוסיקה של העבר.   כל מועמד יבחר להתמקד – כנקודות מוצא – בחומר / בנושא / בהיבט מוסיקלי ספציפי המשויך לאחת המסורות השונות (האמנותית ו/או העממית), ועל בסיס נקודת מוצא זו יפתח את יצירתו.
 • עיצובו ופיתוחו הקומפוזיטורי של החומר / הנושא הנתון והנבחר, ישקף את יכולתו של הקומפוזיטור ליצור תהליך מוסיקלי המבוסס על רעיון המטמורפוזה, תוך שימוש במגוון טכניקות הכתיבה הווריאטיביות.  זאת, במגמה להעמיד את החומר המוסיקלי הנבחר כגרעין רעיוני שמתוכו צומחת היצירה כישות שלמה, העשויה לשקף את חומר הגלם הנבחר על פני התחדשותו, לאור תהליכי הווריאציה ובעקבותיהם.
 • דרישות קומפוזיטוריות כלליות (בשתי הקטגוריות) : על המתחרים להוכיח שליטה גבוהה בטכניקות קומפוזיטוריות בכלל, ובפרט, באלה הקשורות במלאכת הווריאציה, הצפויה להשתקף על פני מגוון רחב של היבטים ומישורי התייחסות מוסיקלית, כגון – עיצובם ופיתוחם של מרקמים ופורמטים מוסיקליים, הטיפול בכלל ממדי התחביר והשפה המוסיקלית (כגון – הטונליות, המודליות, האטונליות, הפוליטונליות, הפולימודליות, הסריאליזם), הצבת יסודות צורניים קוהרנטיים, וייצוגן הברור של  תשתיות הרטוריקה ושל הגישות האקספרסיביות השונות.
 • לתחרות זו תתקבלנה יצירות הכתובות לכלי סולו ו/או להרכבים קאמריים –  בהתאם להעדפת כל מתחרה באשר לתשתית האינסטרומנטלית הנבחרת על ידו  – מתוך מאגר כלי הנגינה המוצע על ידי מארגני התחרות (מאגר כלי הנגינה מפורט בהמשך מסמך זה).  
 • הכתיבה המוסיקלית תיבדק על בסיס בקרת מימושם וביטויים של עקרונות האידיומטיקה והאפקטיביות האינסטרומנטלית, האמורה להשתקף במכלול פרטי ומאפייני כל אחד מן התפקידים הכליים ובכל השילובים שביניהם, בהתאם להרכבים הנבחרים ע"י המתחרים.
 • כל היצירות שתתקבלנה לתחרות חייבות לעמוד בכל הסטנדרטים המקצועיים הנוגעים למכלול דרכי התווי המקצועי – הברור והמדויק על כל פרטיו – כמקובל בעולם המוסיקה האמנותית הכתובה. 
 • היצירות שתתקבלנה לתחרות אשר לא תעמודנה בכל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחומי האידיומטיקה האינסטרומנטלית ועקרונות התווי והתזמור, תדחינה על הסף ותיפסלנה על ידי חבר השופטים של התחרות.
 • מובהר בזאת כי היצירות שתתקבלנה לשיפוט במסגרת התחרות הארצית הששית בקומפוזיציה תהיינה מיועדות לביצוע במימד האינסטרומנטלי בלבד.  כל היצירות שתוגשנה לתחרות ייכתבו בעבור מסגרת אינסטרומנטלית שתיקבע על ידי כל מתחרה, אשר ירכיב את המסגרת האינסטרומנטלית עליה יישען חיבורו על בסיס מאגר כלי הנגינה המוצע על ידי מארגני התחרות בלבד (מאגר כלי הנגינה המפורט בהמשך מסמך זה), ובכפוף להנחיות הרלוונטיות לכל קטגוריית מתחרים.    

כללי התחרות – הסברים והנחיות יסוד למתחרים  

 

 1. התחרות פתוחה בפני קומפוזיטורים ישראלים, החל מגיל חמש עשרה ועד לגיל עשרים ושמונה.  
 2. קומפוזיטורים ישראלים (החיים בישראל דרך קבע) מוזמנים להגיש יצירות מפרי עטם, בהתאם לקטגוריות הגיל הרלוונטיות ובכפוף להנחיות המקצועיות המפורטות במסמך זה.
 3. כל היצירות המוגשות לתחרות חייבות לעמוד בסטנדרטים העקרוניים, המפורטים במסמך זה.
 4. כל מתחרה יהיה רשאי להגיש לתחרות זו יצירה אחת בלבד. זאת, בהתאם לכל הנגזר מהגדרת קטגוריות הגיל של המתחרים ובכפוף לכל הנחיות התחרות המופיעות במסמך זה.
 5. מלחינים אשר זכו בפרסים בתחרות הארצית החמישית בקומפוזיציה (אשר נערכה בשנת 2021) לא יהיו זכאים להיבחר לקבלת פרסים בתחרות הארצית הששית בקומפוזיציה  (אשר תיערך בשנת 2023).   
 6. כל היצירות המוגשות לשיפוט במסגרת התחרות תהיינה מועמדות לביצוע בכורה – לפי כך, מודגש בזאת כי אין להגיש יצירות אשר בוצעו בעבר במסגרת מקצועית כלשהי.
 7. כל היצירות המוגשות לתחרות זו תיבדקנה במלואן, בקפידה ולפרטי פרטים על ידי חבר שופטים המורכב מחמישה אנשי מקצוע (בעלי מומחיות וניסיון רב בתחומם), אשר הינם מוסיקאים מקצועיים, פעילים, וותיקים ויידועי שם. 
 8. כל תהליכי ההערכה והשיפוט של היצירות המוגשות לתחרות, לרבות בחירת היצירות הזוכות ודירוגן, יתקיימו על בסיס אנונימי לחלוטין. הנחיות מפורטות בדבר אופן הגשת היצירות מצורפות בהמשך מסמך זה.    

מסגרת התחרות – קטגוריות המתחרים

לטובת הבטחת ההתאמה של הדרישות המקצועיות לרמתם וניסיונם של המתחרים, ולמען השיפוט הנאות של כל היצירות שתוגשנה לעיון והערכה על ידי חבר השופטים, התחרות תתקיים על בסיס חלוקת כלל המתחרים לשתי קטגוריות – ע"פ גילם הידוע וניסיונם הצפוי של המשתתפים בה – בהתאם לפירוט הבא : 

 1. קטגורית צעירים : מגיל 15 ועד גיל 20 . רשאי להתחרות בקטגוריה זו מי שמלאו לו 15 שנים החל מתאריך 6/7/2023 (מועד אירוע סיום התחרות), בתנאי שגילו לא הגיע ל- 21 שנים באותו המועד.
 2. קטגורית בוגרים : מגיל 21 ועד גיל 28.  רשאי להתחרות בקטגוריה זו מי שמלאו לו 21 שנים החל מתאריך 6/7/2023 (מועד אירוע סיום התחרות), בתנאי שגילו לא הגיע ל- 29 שנים באותו המועד.  

כלי נגינה ייעודיים לבחירה וטווחי המשך של היצירות שתוגשנה לתחרות – לפי קטגוריות המתחרים

 

 • בקטגורית צעירים : תתקבלנה לתחרות יצירות הכתובות לכלי סולו, או להרכב קאמרי הכולל שניים או שלושה כלים לבחירה מתוך רשימת הכלים הזו : חליל, קלרינט, כינור וצ'לו (לא כולל כלים זהים וכפולים כלשהם). משך היצירות בקטגוריה זו : 2 עד 5 דקות.
 • בקטגורית בוגרים : תתקבלנה לתחרות יצירות הכתובות לכלי סולו, או להרכב קאמרי הכולל שניים עד חמישה כלים   לבחירה מתוך רשימת הכלים הזו : חליל, קלרינט, בסון, כינור וצ'לו (לא כולל כלים זהים וכפולים כלשהם). משך היצירות בקטגוריה זו : 3 עד 7 דקות.

אופן הגשת החומרים לתחרות (הנחיות לכלל המתחרים) 

 1. על כל מתחרה תחול האחריות להגיש את יצירתו (פרטיטורה ותפקידים), בחמישה עותקים מודפסים. אין להגיש לתחרות זו חומר מוסיקלי מוקלט על גבי מדיה מסוג כלשהו. 
 2. כל חומרי היצירות יוגשו במרוכז בתוך מעטפה סגורה, עליה תצוין בבהירות הקטגוריה הרלוונטית למתחרה. המעטפה תכיל את חומרי הביצוע (חמשת עותקי הפרטיטורה והתפקידים השונים), וכן מעטפה נפרדת וסגורה שתכיל את פרטי הזיהוי של המתחרה (שמו, ותקציר של קורות חייו), ואת נתוני ההתקשרות הרלוונטיים (כתובת מגורים, מס' טלפון וכתובת דוא"ל).  
 3. כל היצירות תוגשנה לתחרות באופן אנונימי לחלוטין. שמם של משתתפי התחרות לא יופיע בתוך המסמכים הכוללים את התווים עצמם (או בצמוד אליהם), אלא בתוך מסמך קורות החיים, אשר יימסר במעטפה סגורה ונפרדת, יחד עם כל חומרי היצירות.
 4. מארגני התחרות ידאגו לסימון המעטפות הכוללות את הנתונים המזהים ואת קבצי התווים של יצירות המתחרים בסימני היכר אשר יהיו זהים. סימני היכר אלה ישמשו לזיהוי שמות הקומפוזיטורים של היצירות הזוכות, רק לאחר בחירתן ודירוגן על ידי חבר השופטים של התחרות (מיד לאחר השלמת מלאכת הבדיקה של כל היצירות) ובצמוד למועד ההכרזה על היצירות הזוכות בתחרות.   
 5. השיפוט בתחרות ייעשה, כאמור, בצורה אנונימית לחלוטין. חבר השופטים של התחרות יקבל לידיו את תווי כל היצירות המתחרות, ללא ציון שמות המלחינים ו/או פרטי זיהוי אישיים כלשהם.  
 6. יצירתו של מתחרה אשר לא יגיש את כלל חומרי התחרות בהתאם לכל האמור בדרישות אלה, תיפסל, לא תיבדק ולא תידון על ידי חבר השופטים.  
 • מידע חשוב ומחייב בדבר אופן הגשת חומרי התחרות : על כל המתחרים תחול האחריות המלאה לדאוג ולהבטיח שכל החומרים המוגשים על ידם לתחרות יגיעו למשרדי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה (רח' לואי מרשל 25, תל-אביב 6200003) לא יאוחר מיום א', 14/5/2023 – בשעה 17:00, ויימסרו ישירות לידי אנשי המזכירות במוסד. ניתן לשלוח את חומרי התחרות באמצעות דואר שליחים או בכל אמצעי אחר שמבטיח את אישור המסירה לשולח.

מהלך התחרות – לוחות זמנים

 • מועד אחרון להגשת יצירות לתחרות : יום א', 14/5/2023.
 • מועד ההכרזה על זוכי התחרות : יום ה', 8/6/2023.
 • מועד אירוע סיום התחרות – טקס הענקת פרסים לקומפוזיטורים הזוכים וביצוע היצירות הזוכות בתחרות (בכל אחת משתי הקטגוריות) יתקיים ביום ה', 6/7/2023.

פרסים לזוכי התחרות הארצית השישית בקומפוזיציה

 • בחירת היצירות הזוכות : חבר השופטים יבחר וידרג ארבע יצירות לשם קבלת פרסים.  בכל אחת משתי הקטגוריות ייבחרו וידורגו שתי יצירות לקבלת הפרס הראשון והשני.  
 • הרכב הפרסים בתחרות : לכל אחד מארבעת זוכי התחרות יוענק פרס הכולל שלושה מרכיבים – על פי התאור הבא :
 1. פרס כספי בהתאם לדירוג היצירות בקטגוריה הרלוונטית :
 • בקטגוריית הצעירים : פרס ראשון – 2,000 ₪, פרס שני – 1,000 ₪.
 • בקטגוריית הבוגרים : פרס ראשון – 4,000 ₪, פרס שני – 2,000 ₪.
 1. ביצוע היצירות הזוכות: ארבע היצירות הזוכות בתחרות תבוצענה על ידי חברי "אנסמבל מיתר" במסגרת חגיגית אשר תוקדש לטקס הענקת הפרסים לזוכים ולקונצרט הסיום של התחרות.
 2. הקלטת היצירות הזוכות: לכל אחד מארבעת הזוכים בתחרות תוענק הקלטה מקצועית של יצירתו (בביצוע "אנסמבל מיתר").
 • פרס מיוחד – מטעם המכון למוסיקה ישראלית : יצירותיהם של שני הזוכים בקטגוריה הבוגרת בתחרות הארצית בקומפוזיציה תודפסנה תוצאנה לאור בעריכה מקצועית על ידי המכון למוסיקה ישראלית. 
 • מיד עם היוודע דבר הזכייה בתחרות הקומפוזיציה (יום ה', 8/6/2023) יהיה על שני הזוכים בקטגוריית הבוגרים למסור למארגני התחרות את קבצי היצירות הזוכות – בפורמט של תוכנת ה"פינאלה" או ה"סיבליוס" בלבד. את קבצי היצירות יש להעביר לקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה – תל אביב ו/או ישירות למכון למוסיקה ישראלית – אשר יערוך אותם לקראת הדפסת היצירות והוצאתן לאור באופן רשמי.   

חבר שופטי התחרות – הבהרות בדבר מעמדו וסמכויותיו

 • חבר השופטים של התחרות יורכב מחמישה מוסיקאים ישראלים מקצועיים, וותיקים ויידועי שם, הפעילים בתחומי הקומפוזיציה, הביצוע, המחקר ו/או ההוראה.
 • על חבר השופטים תחול האחריות המלאה לוודא כי כל יצירה המוגשת לתחרות ראויה להתקבל לצורך ההערכה, השיפוט והדירוג – בכפוף לכל הכללים הנוגעים למהות וליעדי הכתיבה של היצירות, כמו גם באשר לאופן הגשתן לתחרות (לפי כל ההנחיות המפורטות במסמך זה).
 • חבר השופטים של התחרות יתפקד כגורם הבלעדי האמון על בדיקתן של כל היצירות המתחרות. מתוקף תפקידו,  חבר השופטים יהיה הגוף המקצועי האחראי על הערכת היצירות המתחרות אשר מתוכן הוא יבחר את היצירות הזוכות, תוך היצמדות מלאה לעקרונות השיפוט ועל פי השיקולים המקצועיים המובהקים המנחים ומחייבים אותו.   
 • חבר השופטים לא יחויב בבחירת שתי יצירות בכל אחת מן הקטגוריות לצורך הענקת פרסי הזכייה בתחרות. לפיכך, מובהר בזאת  כי האפשרות שמספר היצירות שייבחר לקבלת פרסי התחרות יהיה נמוך מן המצוין מעלה תהיה פתוחה בפני חבר שופטי התחרות, אשר ינהג על פי שיקול דעתו המקצועית בלבד.
 • מובהר בזאת לכל (למתחרים ולשופטי התחרות כאחד) כי במקרה של השתתפות מתחרה אשר יצירתו המוגשת לתחרות זו ידועה למי מבין שופטי התחרות, יפסול אותו שופט את עצמו ממלאכת ההערכה והדירוג – ביחס לאותה היצירה, ויצהיר על כך מפורשות במסגרת ישיבת השיפוט הסופי של התחרות הארצית בקומפוזיציה.
 • שמותיהם של כל השופטים ייחשפו ויפורסמו ברבים לאחר שתתקבלנה כל ההחלטות הסופיות בדבר זוכי התחרות. שמות שופטי התחרות יימסרו לכל הקומפוזיטורים אשר ישתתפו בה, במעמד מסירת ההודעות בדבר זכייתם או אי זכייתם בפרס בתחרות הארצית בקומפוזיציה. 
 • מובהר ומודגש בזאת כי החלטות חבר השופטים של התחרות הארצית בקומפוזיציה תתקבלנה במסגרת דיון ייעודי אשר יתקיים במעמד ישיבת השיפוט הסופי של התחרות – בנוכחות כל חמשת חברי חבר השופטים. החלטות חבר השופטים בדבר דירוגן של כלל היצירות המתחרות ובחירת היצירות הזוכות בתחרות הארצית בקומפוזיציה תהינה סופיות ולא תינתן הזכות לערעור כלשהו אודותיהן.
 • מובהר בזאת כי חבר השופטים לא יספק למתחרים ו/או לאיש מטעמם כל הסבריםבדבר שיקוליו או נימוקים באשר להחלטותיו ביחס לכל תחומי השיפוט הרלוונטיים, עליהם הוא אמון – לרבות כל הנוגע לתוצאות הסופיות שתתקבלנה בסיום התחרות הארצית בקומפוזיציה. 

 

 • מוצהר ומובהר בזאת כי הזכות לשינויים שמורה למארגני התחרות הארצית בקומפוזיציה.

להורדת התקנון בפורמט PDF לחצו כאן